Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Geeforce Design. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Geeforce Design, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met Geeforce Design verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2021.

1.Definities

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten  en diensten van Geeforce Design wordt gesloten.

2. Producten  en diensten van Geeforce Design: de door Geeforce Design te exploiteren producten  en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten  en diensten.

3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten  of diensten van Geeforce Design.

2. Toepasselijkheid

1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Geeforce Design.

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Geeforce Design niet bindend en niet van toepassing.

3. Door ondertekening van een overeenkomst met Geeforce Design verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Geeforce Design en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Geeforce Design gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Geeforce Design schriftelijk of per e-mail anders is vermeld. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Geeforce Design heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

3.  Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Geeforce Design zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Geeforce Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Aanvang van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is schriftelijk ondertekend, ontvangen en geaccepteerd door Geeforce Design.

2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging

1. Het ontwerpen van een website door Geeforce Design voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.

2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Geeforce Design en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

3. Geeforce Design kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beeindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Geeforce Design gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

4. Geeforce Design heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Geeforce Design het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

  • opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
  • opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
  • opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
  • opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adult pages, mp3 pages of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.

6. Levering en leveringstijd

1. Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.

2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Geeforce Design  zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen.

4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Geeforce Design de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.Overmacht

1. Onder overmacht m.b.t. de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

2. Geeforce Design is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8. Prijzen

1. Alle op offertes en in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

2. Geeforce Design heeft het recht de tarieven te wijzigen. De wijzigingen in prijzen en tarieven van meer dan 10% worden uiterlijk één maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

3. De wijzigingen in prijzen en tarieven tot 10% worden geacht stilzwijgend te worden geaccepteerd en behoeven niet als zodanig te worden vermeld. 

9. Betalingsvoorwaarden

1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Geeforce Design is de opdrachtgever betalings-verplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Geeforce Design het verschuldigde bedrag te voldoen. Tenzij anders vermeld in de offerte, worden betalingen voldaan volgens voorschotfactuur, te weten 33% bij ondertekening offerte, het resterende bedrag bij uploaden naar server of materiele levering van de software.

2. Bij een onderhoudscontract voor een website wordt door Geeforce Design aan de opdrachtgever elk kwartaal een factuur gestuurd, tenzij er gedurende het betreffende kwartaal geen onderhoud is uitgevoerd door Geeforce Design. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Geeforce Design het verschuldigde bedrag te voldoen. De periode van onderhoud en betalingstermijn hiervan kan in een schriftelijk verdrag gewijzigd worden. 

3. In genoemde gevallen behoudt Geeforce Design zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

4. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan Geeforce Design over het openstaande bedrag. De wettelijke rente begint dan te lopen vanaf het verstrijken van de 2 weken.

5. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt Geeforce Design een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Belgische Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

6. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering Geeforce Design hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

7. Indien Geeforce Design abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Geeforce Design het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

8. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Geeforce Design heeft voldaan.

10. Intellectuele eigendomsrechten

1. Het is opdrachtgever toegestaan de op de Geeforce Design site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.

2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. “shareware”) te respecteren en vrijwaart Geeforce Design ter van enige aanspraak.

11. Eigendomsvoorbehoud

1. Het door Geeforce Design vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Geeforce Design.

12. Aansprakelijkheid

1. Geeforce Design is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Geeforce Design weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Geeforce Design kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Geeforce Design of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Geeforce Design.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Geeforce Design slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Geeforce Design voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. Opdrachtgever vrijwaart Geeforce Design voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten  en diensten van Geeforce Design.

4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Geeforce Design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Geeforce Design is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

5. Geeforce Design is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Geeforce Design mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Geeforce Design Internet diensten . Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Geeforce Design als gevolg daarvan lijdt.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Buitengebruikstelling

1. Geeforce Design heeft het recht geleverde producten  en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Geeforce Design niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Geeforce zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Geeforce Design kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Geeforce Design gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor her-indienststelling heeft voldaan.

15. Reclame

1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Geeforce Design vervalt.

2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Geeforce Design.

3. Indien reclame gegrond is, worden de geleverde producten  of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

16. Overige bepalingen

1. Geeforce Design onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Geeforce Design hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met deze algemene voorwaarden.

2. Geeforce Design is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

17. Wijziging van de voorwaarden

1. Geeforce Design behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Op alle uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voortvloeiende geschillen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Geeforce Design en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

3. Alle geschillen als bedoeld in art.18.1 vallen onder de jurisdictie van de rechtbanken van het Arrondissement Kortrijk

 

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.  Deze voorwaarden zijn opgemaakt te Oostnieuwkerke op 22 mei 2021.

Enkele realisaties

 

Geeforce - B&B Zonnehuis - De Haan

B&B Zonnehuis - De Haan

mobielvriendelijke website

domeinnaam en hosting

CMS

www.zonnehuis.eu
Geeforce - Zorg in balans - Stress & Burn-Out coaching

Zorg in balans - Stress & Burn-Out coaching

mobielvriendelijke website

domeinnaam en hosting

CMS

social media

www.zorginbalans.be
Geeforce - Gebroeders Buyse Electro

Gebroeders Buyse Electro

mobielvriendelijke website

domeinnaam en hosting

CMS

www.buyse-electro.be